Regulamin

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. DEFINICJE

1.

Sklep - serwis internetowy cucinare.pl

Sprzedający – właściciel sklepu internetowego cucinare.pl

Użytkownik - należy przez to rozumieć osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.

Asortyment - rzeczy ruchome dostępne w Sklepie.

Regulamin - niniejszy regulamin.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego (dalej "Sklep") jest: CUCINARE MARCIN GNYCH ul. Wikliniarska 22, 56-400 Oleśnica, NIP 9111800961, REGON 020165978

kontakt: 

71 721 84 02
W godz.: 9:00-18:00 pon.-pt.

3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Sprzedawcę jest zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Oleśnica. - CEIDG - nr NIP 9111800961

4. Sklep zamieszczony jest pod adresem strony internetowej http://www.cucinare.pl i umożliwia dokonywanie zakupów Asortymentu za pośrednictwem Internetu Użytkownikom. Użytkownik może korzystać ze sklepu za pomocą następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera.

5. Zakupy przez Użytkowników w Sklepie są dokonywane w ramach umów zawieranych na odległość, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

II. ZAMÓWIENIA

6. Zamówienia w Sklepie dokonać może wyłącznie Użytkownik  który dokona rejestracji, lub wypełni formularz zamówienia bez rejestracji (również poprzez poprzez e-mail, telefon). Prezentowane w sklepie oferty są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań poprzez złożenie zamówienia (zgodnie z art. 71 KC). W tym znaczeniu przedstawiane w sklepie oferty nie są ofertami w rozumieniu art. 66 KC. Przesłane zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika dotyczące woli zawarcia umowy sprzedaży towarów określonych w zamówieniu oraz wolę ich dostarczenia Użytkownikowi w sposób określony przez Użytkownika. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

7. Zamówienia poprzez stronę można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza zamówienia, udostępnionego na stronie Sklepu lub dokonanie właściwego zamówienia w innej dopuszczonej formie.

9. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Użytkownika numeru telefonu i adresu e-mail. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdzi je telefonicznie lub poprzez e-mail.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

10. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich [PLN] i zawierają podatek VAT. Oferta ważna jest tylko na terenie Polski. Kupujący może zapłacić za towar poprzez przelew na konto (wskazane w karcie produktu), płatności w serwisie przelewy24.pl lub skorzystać z przesyłki pobraniowej.

11. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówień. Termin realizacji zamówienia wynosi najczęściej od 2-4 dni roboczych, a maksymalnie do 7 dni roboczych.

12. Koszty dostarczenia ponosi Użytkownik i są one określone w karcie produktu. W określonych przypadkach (po uzgodnieniu) koszty dostarczenia może ponieść Sklep.

13. Do każdego zamówienia dołączane jest potwierdzenie zakupu (paragon fiskalny – znajdujący się wewnątrz opakowania transportowego). Na życzenie Użytkownika wyrażone w formularzu zamówienia wystawiane jest potwierdzenie zakupu w formie Faktury VAT. Towar należy sprawdzić w obecności osoby dostarczającej (kuriera) co gwarantuje szybkie i bezproblemowe załatwienie reklamacji w razie niezgodności towaru z zamówieniem, bądź jego uszkodzeniem.

14. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi. Odpowiedzialność za szkody spowodowane transportem spoczywa na Sprzedającym do momentu podpisania odbioru przesyłki na liście przewozowym przez Kupującego. Przesyłki pakowane są w karton i folię „strecz”, w przypadku uszkodzenia z zewnątrz lub podejrzenia naruszenia paczki należy ją sprawdzić w obecności kuriera, a w razie braków sporządzić odpowiedni protokół z kurierem oraz zgłosić niezwłocznie w naszej firmie (e-mailem lub telefonicznie). W przypadku użytkowników niebędących konsumentem w rozumieniu art. 22[1] KC (zakupy dokonywane przez firmy na poczet ich działalności gospodarczej) wydanie towaru następuje z chwilą przekazania go firmie kurierskiej lub jej przedstawicielowi.

IV. ZWROTY / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

15. Zgodnie z art. 7 powołanej wyżej ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów... Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] KC, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub na adres mailowy kontakt@cucinare.pl w terminie 14 dni od odebrania towaru. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, koszt zwrotu (dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Sprzedającego) ponosi w tym wypadku konsument.

16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje  Użytkownikowi w wypadkach:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    zawartej w drodze aukcji publicznej;
    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

17. W celu dokonania zwrotu należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) zakupione towary na adres: Cucinare ul. Wikliniarska 22; 56-400 Oleśnica. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Przykładowy wzór odstąpienia od umowy:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

V. GWARANCJE

18. Towary oferowane w Sklepie są objęte gwarancją producenta towaru lub Sprzedawcy w wymiarze 24 miesięcy. W przypadku reklamacji należy kontaktować bezpośrednio ze Sklepem (telefonicznie lub mailowo kontakt@cucinare.pl). Konsument ponosi koszt dostarczenia przedmiotu do siedziby Sprzedającego.

VI. REKLAMACJE

19. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych (spowodowanych w transporcie), z tyt. niezgodności z umową towaru lub z tyt. świadczeń gwarancyjnych należy zgłaszać pod adresem e-mail kontakt@cucinare.pl telefonicznie lub pisemnie na adres Cucinare Marcin Gnych ul. Wikliniarska 22; 56-400 Oleśnica. Konsument ponosi koszt dostarczenia przedmiotu do siedziby Sprzedającego.

20. Kupujący może, w ramach uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia, w takim wypadku kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy

21. Sprzedawca, który otrzymał od Kupującego żądanie określone w pkt 19, powinien ustosunkować się do tego żądania w terminie 14 dni. W  przypadku przekroczenia tego terminu przyjmuje się, że uznał je za uzasadnione.

Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [adres e-mail], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

22. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Sprzedawca: Marcin Gnych ul. Wikliniarska 22; 56-400 Oleśnica, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cucinare Marcin Gnych ul. Wikliniarska 22; 56-400 Oleśnica NIP 9111800961, REGON 020165978. Dane klientów sklepu przechowywane są na podstawie wpisu do ogólnokrajowego, jawnego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem księgi rejestrowej GIODO 133904, oraz od 25.05.2018 zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

23. Źródłem danych osobowych są dane osobowe niezbędne do realizacji zamówień otrzymane od Kupującego: z chwilą złożenia zamówienia, założenia konta, lub zapisania do newslettera. Ich podanie ma charakter dobrowolny, ale w związku z chęcią zawarcia umowy kupna przez Kupującego, należy podać dane potrzebne do realizacji zamówienia (oznaczone symblem gwiazdki (" * ")  w formularzu zamówienia.

24.Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych”, oraz od 25.05.2018 zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystania i ich całkowitego usunięcia. Dane osobowe Klientów przechowywane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

25. Celem przetwarzania danych są czynności związane z realizacją składanych zamówień, obsługą założonych kont użytkowniaka, lub wysyłką newslettera w celach marketingowych.

26. Dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, kontakt, adres, adres e-mail, nr telefonu / faxu) są używane jedynie do realizacji zamówienia (nie profilujemy klientów) i jako takie są przez nas gromadzone na okres kalendarzowych 5 lat, licząc od pełnego kolejnego roku następującego po złożonym zamówieniu. Dane osobowe nie są tym samym udostępniane innym podmiotom dla celów związnych z marketingiem poza wymienionym w  pkt 27.

Kupujący wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do:
a. przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu niezbędnym dla wykonania umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
b. Jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep.

27. Użytkownik dokonując zamówienia w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie adresu e-mail Użytkownika do Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu , przy ul. Grunwaldzka 182, 60-166, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000493884, NIP 7792420393, Regon 302655470 danych osobowych Użytkownika w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących zgodnie z przepisami UODO.

28. Sprzedawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika ze Sklepem w logach systemowych serwisu Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się ze Sklepem. Sprzedawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika i czasu połączenia Użytkownika ze Sklepem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Sklepie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

29. Podanie danych osobowych w zakresie danych oznaczonych gwiazdką w formularzu zamówienia jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy/realizacji zamówienia z Kupującym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Sprzedający może wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych do realizacji zamówienia. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

30. Klientowi przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przeniesienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, o której mowa w ust. 3 albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane, wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO

31. Dane klientów sklepu przechowywane są na podstawie wpisu do ogólnokrajowego, jawnego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem księgi rejestrowej GIODO 133904.

32. We wszystkich kwestiach nie uregulowanych w treści niniejszego Regulaminu, a związanych z ochroną danych osobowych, zastosowanie mają odpowiednie normy prawa polskiego.

33. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem, a Sklepem będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe według przepisów o właściwości miejscowej ogólnej lub przemiennej tych sądów.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

34. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r., Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz powołanej wyżej ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem będącym konsumentem poddaje się sądom właściwym ustalonym zgodnie z przepisami Ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

35. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia Ci logowania oraz dodawania produktów do koszyka. Jeśli nie wyrażasz na to zgody możesz zawsze zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować możliwość pobieranie plików cookie. Jeśli kontynujuesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Pamiętaj, w każdym momencie możesz zrezygnować z akceptacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądraki internetowej.

36. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2018 godzina 00:00

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij